Logo Lions

Vr 28/06 Bestuurswissel!
Za 14/09 Hopduvelfeesten
Zo 20/10 Happy Sunday


 
titel Lions Asse (versie 2023) Button Facebook 3D transparant Button Instagram 3D transparant
woensdag 19 juni 2024
 
Aanmelden
U bent hier: Home > OnzeClub > Statuten      Contact | Sitemap

 

 

S T A T U T E N

 

 

L I O N S C L U B    A S S E

 

 

 

Art. 1. Benaming – Zetel – Voorwerp

 

1.1.De vereniging waarop deze statuten betrekking hebben, wordt genoemd: ‘Lionsclub Asse’, in het kort ‘Lions Asse’, en betreft een feitelijke vereniging zonder winstgevend doel.
1.2.De vereniging maakt deel uit van ‘Lions Clubs International’, gevestigd te Oak Brook, Illinois (USA), waarvan ze de doelstellingen en de beginselen aanvaardt. De zetel is gevestigd te Asse, op de locatie waar de vergaderingen plaatsvinden.
1.3.Het devies van de vereniging is ‘we serve’.

 

Art. 2. Doelstellingen

 

2.1.De leden van Lions Asse zullen in een geest van vriendschap en solidariteit, van onbaatzuchtigheid, verantwoordelijkheidszin en eerbied voor de mens, zich onvoorwaardelijk inzetten voor het maatschappelijk, moreel en cultureel welzijn van de gemeenschap.
2.2.Steunend op hun solidariteit en verstandhouding zullen de leden de goede wil en de vriendschapsbanden onder alle mensen en alle volkeren stimuleren.
2.3.De club is een forum waar iedereen vrij zijn mening zal mogen uitspreken over onderwerpen van algemeen belang, met uitzondering van onderwerpen van partijpolitieke, religieuze en sectaire aard, die nooit het voorwerp zullen uitmaken van een debat onder de leden.
2.4.In handel, industrie, vrije beroepen, openbare diensten en privéondernemingen, zullen de leden blijk geven van hun bevoegdheid en morele principes.
2.5.De club zal op welk danige wijze ook steun verlenen aan organisaties met een cultureel of sociaal karakter.

 

Art. 3. Leden

 

3.1.Teneinde de doelstellingen zoals hiervoor uiteengezet te verwezenlijken, zal er naar gestreefd worden het ledenbestand dusdanig samen te stellen dat een zo getrouw mogelijk beeld van de maatschappij binnen de club wordt verkregen.
3.2.Onder voorbehoud van de bepalingen i.v.m. de aard van het lidmaatschap, kunnen als leden worden aanvaard, iedere persoon die meerderjarig is, van onbesproken gedrag en getuigt van een goede reputatie binnen de samenleving.
3.3.De aard van het lidmaatschap kan zijn: actief lid - member at large – erelid – bevoorrecht lid – lid voor het leven – toegelaten lid en geaffilieerd lid, en dit zoals voorzien in de statuten van de internationale vereniging van Lionsclubs.
3.4.Niemand mag tegelijkertijd lid zijn, anders dan erelid, van meer dan één Lionsclub en niemand kan gelijktijdig lid zijn van een andere serviceclub.

 

Art. 4. Aanvaarding van de leden

 

4.1.Personen die beantwoorden aan de hiervoor uiteengezette voorwaarden, kunnen worden voorgesteld als kandidaat-lid.
4.2.Binnen de club wordt een procedure uitgewerkt, ten einde de kandidatuurstelling, evenals de kwaliteiten van het kandidaat-lid te evalueren.
4.3.Deze procedure zal noodzakelijk rekening houden met de vaststellingen gedaan door een commissie ad hoc (aannemingscommissie), met de onverenigbaarheden, voorzien in de statuten en met een voldoend lange proefperiode.
4.4.Deze aannemingscommissie zal bestaan uit een aantal leden, overeenstemmend met tien procent van het ledenaantal van de club, echter steeds met een minimum van zeven.

Zij zal samengesteld zijn als volgt: de voorzitter, de past-voorzitter, de directeur van de commissie effectieven en de peter van het kandidaat-lid. De andere leden zullen worden aangeduid door de voorzitter, echter op een zodanige danige wijze dat de leeftijdsgroepen van de leden zoveel mogelijk in de commissie zijn vertegenwoordigd.
4.5.Bij de aanvaarding als kandidaat-lid, kan worden rekening gehouden met door de club aanvaarde voorrangen. De club kan, zo zij het wenst, de aanvaarding van leden afhankelijk maken van een zekere kwalificatie, zoals daar bv. zijn: het behoren tot een reeds vertegenwoordigde beroepstak, het reeds lid zijn van de vader, enz... Bij het opstellen en aanvaarden van dergelijke kwalificatie dient de nodige omzichtigheid in acht genomen.
4.6.Een veto tegen de aanvaarding van een kandidaat-lid kan worden uitgesproken door minstens twee leden.

Dit veto kan enkel aanvaard worden indien het steunt op ernstige redenen van persoonlijke of morele aard. Dit veto zal kenbaar gemaakt worden aan de voorzitter, die de aannemingscommissie hiervan op de hoogte zal brengen, al of niet met vermelding van de aangehaalde redenen. De voorzitter is niet verplicht deze argumentatie aan de leden van de aannemingscommissie mee te delen als hij oordeelt dat hierdoor de belangen van het kandidaat-lid of van de vetostellers kunnen worden geschaad.
4.7.De intronisatie van nieuwe leden zal plechtig gebeuren tijdens een algemene vergadering. Het aantal en de datum van de algemene vergaderingen, waarbij deze intronisatie kan gebeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

Art. 5. Ontslag – uitsluiting

 

5.1. Ontslag

 

5.1.1.Een lid van de club kan zijn ontslag indienen, mits schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de club en aanvaarding door het dagelijks bestuur.
5.1.2.Het bestuur kan het ontslag van een lid weigeren tot zolang het lid niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en de goederen toebehorend aan de club niet heeft terugbezorgd.
5.1.3.Een ontslagnemend lid ontzegt zich het recht gebruik te maken van de naam en de emblemen van de club en van het Lionisme.
5.1.4.De club kan een lid als ontslagnemend beschouwen wanneer:

-het lid zonder zich te verontschuldigen afwezig blijft op drie achtereenvolgende vergaderingen;
-het lid zonder geldige redenen niet heeft deelgenomen aan minstens de helft van het totaal aantal jaarlijkse vergaderingen;
-het lid minstens 60 dagen na aanmaning bij aangetekende zending, weigert of verwaarloost aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De datum van deze aangetekende zending wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
5.1.5.Het zich in genoemde toestand van ontslag bevindend lid kunnen mits één vierde van het aantal stemmen van de raad van bestuur, uit de club worden gesloten.

 

5.2. Uitsluiting

 

5.2.1.Het bestuur kan een lid van de club uitsluiten:

-in geval van oneervol faillissement of insolvabiliteit;
-wanneer het lid het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke veroordeling met oneervol karakter;
-wanneer het lid zich manifest niet gedraagt volgens de beginselen van het Lionisme of volgens de statuten en/of volgens de reglementen van de club.
5.2.2.De door het bestuur genomen beslissing tot uitsluiting zal door de secretaris binnen de vijftien dagen bij aangetekend schrijven aan de belanghebbende worden meegedeeld.
5.2.3.Het betrokken lid kan binnen de vijftien dagen na kennisgave van de beslissing beroep aantekenen. Dit beroep zal gebeuren bij aangetekend schrijven, gericht tot de voorzitter en op het briefwisselingadres, zijnde het adres van de voorzitter.
5.2.4.De algemene vergadering zal het beroep behandelen tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst. Haar beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover minstens de helft van het aantal leden aanwezig is.

 

Art. 6. Organogram – commissies

 

De club bestaat uit een algemene vergadering, een dagelijks bestuur en commissies.

 

6.1. De algemene vergadering

 

6.1.1.De algemene vergadering, bestaande uit alle actieve leden van de club, is het hoogste orgaan van de club en vergadert tweemaal per maand.
6.1.2.Gezien de afspraken die gelden binnen de Lions-organisatie, zal de eerste van deze maandelijkse vergaderingen openstaan voor de ontvangst van leden van andere clubs en gebeurlijke genodigden. Bij het opstellen van de dagorde van deze vergadering zal de voorzitter hiermee rekening houden.
6.1.3.Het bestuur kan een buitengewone algemene vergadering organiseren, telkens het dit nodig acht, op aanvraag van minstens de helft van de stemmen van het dagelijks bestuur.
6.1.4.Een buitengewone algemene vergadering dient eveneens door het bestuur te worden georganiseerd, telkens wanneer een derde van de leden hierom verzoekt.
6.1.5.Sommige van de algemene vergaderingen kunnen opengesteld worden voor de partners, voor bezoekers, genodigden en kandidaat-leden. De beslissingen hiertoe zullen genomen worden door het dagelijks bestuur met minstens de helft van de stemmen.
6.1.6.Voor de gewone algemene vergaderingen, die gehouden worden op vastgestelde dagen, worden geen uitnodigingen verstuurd. Voor de buitengewone algemene vergaderingen worden de leden samengeroepen per brief, per fax of per e-mail minstens acht dagen op voorhand.
6.1.7.De beslissingen tijdens de algemene vergaderingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
6.1.8.Op de tweede algemene vergadering van juni zal de uittredende voorzitter verslag uitbrengen over het gevoerde beleid en de werking van de club tijdens het voorbije werkjaar.

De nieuw verkozen bestuursleden worden geïnstalleerd en de nieuwgekozen voorzitter stelt zijn werkplan voor het volgende werkjaar voor.
6.1.9.De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de verslagen en afzonderlijk bijgehouden door de secretaris.
6.1.10.De algemene vergadering heeft als opdracht:

-wijziging van de statuten;
-aanstellen van de leden van het dagelijks bestuur, inzonderheid de voorzitter en de ondervoorzitter(s);
-goedkeuring van het budget en de verslagen van de penningmeester;
-aanvaarding van diverse soorten leden, andere dan de actieve leden;
-behandeling van het beroep bij uitsluiting;
-aanvaarding van de programma’s van de diverse commissies.

 

6.2. Het dagelijks bestuur

 

6.2.1.Het dagelijks bestuur, in het kort “het bestuur”, is het uitvoerend en het administratief orgaan van de club.
6.2.2.De voorzitter en de bestuursleden vertegenwoordigen de club en verbinden zich tegenover derden mits de dubbele handtekening van de voorzitter, en ‑ enkel bij ontstentenis ‑ de eerste ondervoorzitter, en een tweede bestuurslid.
6.2.3.Het dagelijks bestuur kan binnen de schoot van de club commissies en commissies ad hoc oprichten. Hij kan sommige van haar volmachten of taken delegeren.
6.2.4.Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de uittredend of past - voorzitter, één of twee ondervoorzitter(s), de secretaris, de schatbewaarder, de protocolmeester, de directeur van de commissie effectieven en de directeur van de commissie sociale en culturele werking.
6.2.5.Enkel stemgerechtigde leden kunnen deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
6.2.6.De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen door de algemene vergadering. Hiervan kan worden afgeweken, met uitzondering van de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter. In dat geval zullen de andere leden van het bestuur worden aangeduid door de voorzitter.

 

6.3. De bestuursleden

 

6.3.1.De voorzitter
6.3.1.1.De voorzitter stelt de dagorde van de algemene vergaderingen op en zit deze voor.
6.3.1.2.Hij roept de gewone en buitengewone algemene vergaderingen samen.
6.3.1.3.Hij werkt samen met de commissievoorzitters en volgt de werking van de commissies op. Hij zorgt ervoor dat de activiteiten van de commissies niet ingaan tegen de statutaire regels.
6.3.1.4.Hij ontvangt als eerste de mogelijke kandidatuurstellingen en deelt deze aan de leden van de algemene vergadering mee. Hij zit de aannemingscommissie voor.
6.3.1.5.Hij staat in voor de goede verstandhouding en zal indien nodig, bemiddelen tussen de leden en zal aldus mee instaan voor het behoud van het ledenaantal van de club.
6.3.1.6.Hij kan commissievoorzitters of verantwoordelijken van een activiteit of actie uitnodigen om deel te nemen aan vergaderingen van het bestuur.

 

6.3.2.De ondervoorzitter(s)
6.3.2.1.De eerste ondervoorzitter zal de voorzitter vervangen in al zijn mandaten en taken bij diens afwezigheid of wanneer hij in de onmogelijkheid verkeert zijn taken waar te nemen.
6.3.2.2.In geval er twee ondervoorzitters zijn aangeduid zullen deze de taken toegewezen aan de ondervoorzitter onder elkaar verdelen.
6.3.2.3.Hij staat samen met de voorzitter de commissievoorzitters bij.

 

6.3.3.De uitgetreden of past-voorzitter
6.3.3.1.De past-voorzitter maakt deel uit van het bestuur en neemt deel aan de bestuursvergaderingen.
6.3.3.2.De past-voorzitter zetelt in de Aanwervingscommissie.
6.3.3.3.De uitgetreden voorzitter adviseert de voorzitter en staat hem bij waar nodig.
6.3.3.4.Hij kan de voorzitter vervangen bij het vertegenwoordigen van de club bij officiële gelegenheden.

 

6.3.4.De secretaris
6.3.4.1.Hij werkt onder toezicht en in opdracht van de voorzitter en van het dagelijks bestuur.
6.3.4.2.Hij verzorgt de contacten tussen de club, de zone en het district.
6.3.4.3.Hij verzorgt de rapportering ten opzichte van de Lionszone, het Lionsdistrict en de internationale Lionsorganisaties.
6.3.4.4.Hij houdt de registers van de club bij met inbegrip van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen en het dagelijks bestuur, de lijst van de aanwezigen, de lijst van de leden van de commissies, de administratieve gegevens van de leden, enz.

Hij kan sommige van deze taken onder zijn toezicht delegeren aan de ondervoorzitter(s) of commissievoorzitters.

 

6.3.5.De schatbewaarder of penningmeester
6.3.5.1.Hij staat in voor alle financiële verrichtingen.
6.3.5.2.Hij beheert de bankrekening van de club. Hij wordt hierbij bijgestaan door nog 2 gemachtigden: de voorzitter, en een 2de penningmeester of de secretaris.
6.3.5.3.Hij houdt een permanent overzicht bij van de bijdragen en de financiële situatie van elk lid ten opzichte van de club, evenals van alle werkingsuitgaven en uitgaven ten behoeve van gesteunde werken.
6.3.5.4.Hij brengt verslag uit omtrent de financiële situatie van de club en dit minstens tweemaal per jaar ten overstaan van de algemene vergadering en maandelijks ten overstaan van het dagelijks bestuur.
6.3.5.5.Hij draagt er zorg voor dat in de boekhoudkundige verslagen een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de werkingsgelden en de ingezamelde fondsen tot steun van een cultureel of maatschappelijk doel.

 

Logo Lions International

 

 

6.3.6.De protocolchef
6.3.6.1.De protocolchef zal instaan voor de vorm van de vergaderingen, het verwelkomen van de leden en de genodigden op de vergaderingen en het bepalen van het aantal deelnemers aan de eetmalen.
6.3.6.2.Hij zal de diverse vlaggen en symbolen van de club bijhouden.

 

6.3.7.De directeur van de commissie “effectieven”
6.3.7.1.Hij staat in voor het werven van leden, en zal daartoe de nodige voorstellen uitwerken en voorleggen aan het bestuur.
6.3.7.2.Hij werkt nauw samen met de commissie “public relations”.
6.3.7.3.Hij helpt de voorzitter bij de instandhouding van de goede relaties tussen de leden en zal zo bijdragen tot het behoud van het ledenbestand van de club.

 

6.3.8.De Directeur van de commissie sociale en culturele werking
6.3.8.1.De directeur zal instaan voor het opmaken van een plan met doelstellingen van zijn werking, de “we serve”-projecten en fundraising.
6.3.8.2.De directeur zal de commissie sociale werken en fundraising voorzitten en in goede banen leiden.
6.3.8.3.Hij werkt nauw samen met de directeur van de commissie effectieven om in het kader van de “we serve”-projecten meehelpende vrijwilligers te polsen omtrent eventueel Lions-lidmaatschap.

 

Logo Lions Asse

 

 

6.4. De commissies

 

6.4.1.De voorzitter kan tijdens zijn werkjaar commissies oprichten, onder leiding van een commissie - verantwoordelijke, ‘directeur’ van deze commissie genoemd. Deze commissies kunnen tijdelijk zijn of een meer permanent karakter hebben.
6.4.2.De directeur van de commissie ‘effectieven’ en de directeur van de commissie sociale en culturele werking maken deel uit van het bestuur.
6.4.3.Deze commissies kunnen een administratieve opdracht hebben zoals bv. en zonder dat deze lijst limitatief is: financiën, administratie, informatica, programma, public relations, ontvangst, contacten met zone, district of internationale organisaties, contact met andere serviceclubs, enz...
6.4.4.Deze commissies kunnen eventueel ook opgericht worden met zeer specifieke opdrachten en worden dan commissies ad hoc genoemd, zoals daar o.a. kunnen zijn en weer zonder dat deze lijst limitatief is: het beheren van de steun aan een of andere organisatie, die meer permanent van karakter is, de organisatie van een vriendenkring of sponsorclub, het opvolgen van een activiteit tot fondsenwerving, de organisatie van een bepaalde activiteit enz.
6.4.5.De algemene vergadering, de voorzitter en het bestuur kunnen de directeur van een commissie bepaalde taken, mandaten en verantwoordelijkheden overdragen.
6.4.6.De voorzitter maakt automatisch deel uit van alle commissies.
6.4.7.De commissievoorzitters zullen minstens tweemaal per jaar ten overstaan van het bestuur en de algemene vergadering verslag uitbrengen van hun werking.

 

Art. 7. Verkiezingen en stemmingen

 

7.1.De stemmingen gebeuren schriftelijk en geheim. De hiernavolgende procedure geldt voor alle beslissingen, uitgezonderd waar in de statuten andere procedures zouden zijn voorzien.
7.2.Stemmingen worden gehouden telkens wanneer de vergadering niet tot eensgezindheid kan komen, of wanneer er door minstens twee leden om wordt verzocht.
7.3.De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen met gewone meerderheid van stemmen, voor zover de helft van de leden aanwezig zijn.
7.4.In geval van gelijkheid van stemmen zal een nieuwe stemming dienen plaats te hebben. In geval van nieuwe gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissend zijn.
7.5.De verkiezing van de leden van het bestuur, inzonderheid van de voorzitter en de ondervoorzitter, voor het volgend werkingsjaar gebeurt in de maand maart van elk jaar.
7.6.De stemopname gebeurt door een bureau, samengesteld uit het jongste en het oudste aanwezige lid.

 

Art. 8. Bijdragen

 

8.1.De leden betalen een jaarlijkse bijdrage aan de club, waarvan het bedrag en de modaliteiten, op voorstel van het bestuur, goedgekeurd worden door de algemene vergadering.
8.2.In de maand van zijn intronisatie kan aan een nieuw lid een toetredingsvergoeding, zoals vastgesteld door de algemene vergadering, worden opgelegd.
8.3.Elk lid betaalt daarenboven de bijdragen opgelegd door zone, district en internationale organisatie, volgens de modaliteiten door deze organisaties opgelegd.

 

Art. 9. Fondsenwerving

 

9.1.De club kan acties organiseren of initiatieven nemen om fondsen te werven, dit ten einde te kunnen voldoen aan haar diverse doelstellingen. Deze activiteiten zullen steeds in overeenstemming zijn met de statuten van de club, het district en het internationale Lionisme, evenals met de gewestelijke en nationale wetgevingen terzake.
9.2.De algemene vergadering kan beslissen dat een klein percentage van de ingezamelde gelden kan besteed worden aan de werking van de club, inzonderheid de public relations en de ledenwerving.
9.3.Dit percentage zal nooit meer dan vijftien procent kunnen bedragen, en dient vastgesteld te worden door de algemene vergadering, rekening houdend met de aard van de actie, de financiële toestand van de club en de onmiddellijke noden van de gesteunde personen of organisaties.

 

Art. 10. Steunacties – goede werken

 

10.1.De club kan slechts steun verlenen aan personen of organisaties, die culturele of sociale noden of doeleinden kunnen bewijzen.
10.2.Deze steun kan gebeuren op welke wijze dan ook en dient niet enkel van materiële aard te zijn.
10.3.Alle steunacties zullen voorbereid en bestudeerd worden door de commissie ‘goede werken’, voor zover die werd opgericht, zoniet door het bestuur.
10.4.Voor wat betreft geldelijke of andere steun zal de wijze, het bedrag en het tijdstip, na voorstel door de commissie ‘goede werken’, goedgekeurd worden door de algemene vergadering, na een debat terzake.

 

Art. 11. Statuten en werkreglement

 

11.1.Alle bepalingen van deze statuten, die strijdig zouden zijn met de statuten van het district of de Internationale Associatie van Lionsclubs, dienen automatisch als niet bestaande te worden beschouwd.
11.2.Onderhavige statuten worden aanvaard of gewijzigd door de algemene vergadering mits twee derden van de stemmen en voor zover twee derden van de leden aanwezig zijn. In geval het quorum van de aanwezigen niet wordt gehaald zal een nieuwe algemene vergadering worden samengeroepen door de secretaris bij middel van een aangetekende brief, fax of e-mail en dit met vermelding van de voorgestelde wijzigingen.

De beslissingen van deze tweede algemene vergadering zullen bindend zijn mits twee derden van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.
11.3.Aanvullend bij de statuten zal een werkreglement worden opgesteld waarbij concrete afspraken worden gemaakt en regelingen worden getroffen voor de uitvoering van deze statuten.
11.4.Dit werkreglement wordt in principe opgesteld en goedgekeurd bij het begin van elk werkjaar en kan op gelijk welk ogenblik door de algemene vergadering worden gewijzigd of aangepast. Deze goedkeuring of wijziging kan gebeuren mits de helft van de stemmen, voor zover de helft van de leden aanwezig is.

_________________________________________________

 

 

 

 

Logo Lions International

 

 

 

 

 

Deze statuten werden uitvoerig besproken tijdens het zesentwintigste en zevenentwintigste jaar van het bestaan van Lions-club “Asse - NW-Brabant, voorheen Lionsclub “Asse” onder het voorzitterschap van Etienne Esselens en goedgekeurd tijdens het achtentwintigste bestaansjaar onder het zone-voorzitterschap van Rudi Leonard.

Deze statuten werden in maart 2019 opnieuw geactualiseerd onder het voorzitterschap van Pascal Vanoverberghe.

Laatst bijgewerkt: op 19/08/2019 door Joost Van Biervliet, voorzitter Lionsjaar 2019–'20.

_____________________________________